៣០រូបភាព នៃសណ្ឋាគារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោល

៣០រូបភាព នៃសណ្ឋាគារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោល

សណ្ឋាគារនេះធ្លាប់ជាសណ្ឋាគារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ វាមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយ ៣០០ គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងតូក្យូ(Tokyo)។ ជាអកុសលវាមិនមាននិរន្តរភាពសម្រាប់សណ្ឋាគារដ៏ធំមួយនេះទេ។

ទោះបីជាមានការប៉ុនប៉ងជាច្រើនលេីកច្រេីនសារ ដើម្បីរក្សាឱ្យសណ្ឋាគារនេះមានដំណេីរការក៏ដោយ ប៉ុន្តែសណ្ឋាគារនេះនៅតែត្រូវបិទទ្វារ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ deadinside.eu | Instagram | Facebook

#1

Hachijo Royal Hotel
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#2

Hachijo Royal Hotel 02
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#3

Hachijo Royal Hotel 03
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#4

Hachijo Royal Hotel 04
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#5

Hachijo Royal Hotel 05
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#6

Hachijo Royal Hotel 06
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#7

Hachijo Royal Hotel 07
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#8

Hachijo Royal Hotel 08
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#9

Hachijo Royal Hotel 09
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#10

Hachijo Royal Hotel 10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#11

Hachijo Royal Hotel 11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#12

Hachijo Royal Hotel 12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#13

Hachijo Royal Hotel 13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#14

Hachijo Royal Hotel 14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#15

Hachijo Royal Hotel 15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#16

Hachijo Royal Hotel 16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#17

Hachijo Royal Hotel 17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#18

Hachijo Royal Hotel 18
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#19

Hachijo Royal Hotel 19
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#20

Hachijo Royal Hotel 20
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#21

Hachijo Royal Hotel 21
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#22

Hachijo Royal Hotel 22
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#23

Hachijo Royal Hotel 23
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#24

Hachijo Royal Hotel 24
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#25

Hachijo Royal Hotel 25
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#26

Hachijo Royal Hotel 26
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#27

Hachijo Royal Hotel 27
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#28

Hachijo Royal Hotel 28
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#29

Hachijo Royal Hotel 29
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#30

Hachijo Royal Hotel 30
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ប្រភព៖ boredpanda.com

Loading...