មេីលកូនក្មេងនេះចុះដេកជាមួយឆ្កែរបស់គេដូចបងប្អូនអញ្ចឹង គួរឱ្យស្រលាញ់ណាស់

មេីលកូនក្មេងនេះចុះដេកជាមួយឆ្កែរបស់គេដូចបងប្អូនអញ្ចឹង គួរឱ្យស្រលាញ់ណាស់

មេងម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា Shyba។ គាត់ស្រលាញ់ឆ្កែរបស់គាត់ណាស់ នេះជាមូលហេតុដែលម្តាយរបស់បានលួចថតរូបភាពរបស់គេជាមួយឆ្កែរបស់គេពេលគេងលក់។ ឆ្កែជាសត្វមួយស្រលាញ់ម្ចាស់ណាស់ ដូចក្នុងរូបនេះអញ្ចឹង យេីងអាចមេីលដឹងថាគេស្រលាញ់គ្នាប៉ុនណា។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ mommasgonecity.com

#1

Puppy Theo 01
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#2

Puppy Theo 02
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#3

Puppy Theo 03
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#4

Puppy Theo 04
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#5

Puppy Theo 05
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#6

Puppy Theo 06
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#7

Puppy Theo 07
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#8

Puppy Theo 08
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#9

Puppy Theo 09
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#10

Puppy Theo 10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#11

Puppy Theo 11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#12

Puppy Theo 12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#13

Puppy Theo 13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#14

Puppy Theo 14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#15

Puppy Theo 15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#16

Puppy Theo 16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#17

Puppy Theo 17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#18

Puppy Theo 18
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#19

Puppy Theo 19
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ប្រភព៖ boredpanda.com

Loading...