បង្កេីតឡាន Bugatti Chiron ដោយប្រេី LEGO 1,000,000+

បង្កេីតឡាន Bugatti Chiron ដោយប្រេី LEGO 1,000,000+

ការបង្កើតឡាននេះ អាចនិយាយបានថាជាការបង្កេីត ដោយ LEGO ដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន។

ព័ត៌មានបន្ថែម: lego.com

#1

Lego 01
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#2

Lego 16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#3

Lego 15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#4

Lego 14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#5

Lego 13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#6

Lego 12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#7

Lego 11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#8

Lego 09
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#9

Lego 08
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#10

Lego 07
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#11

Lego 06
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#12

Lego 05
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#13

Lego 04
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#14

Lego 03
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#15

Lego 02
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ប្រភព៖ boredpanda.com

Loading...