អ្នកថតរូបជនជាតិប៉ូឡូញធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសឥណ្ឌា ដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ដែលគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើល

អ្នកថតរូបជនជាតិប៉ូឡូញធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសឥណ្ឌា ដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ដែលគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើល

ការជួបមនុស្សដែលមានប្រវត្តិខុសៗគ្នា និងការយល់ដឹងមានភាពខុសគ្នា និងដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយពិតជាការពង្រីកការយល់ដឹងរបស់អ្នក។ ប៉ុន្ដែភាគច្រើនយេីងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃពិភពលោកបានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រាន់តែដោយសារតែយើងមិនអាចចាប់ដៃគ្នាជាមួយមនុស្សម្នាក់ពីកន្លែងឆ្ងាយនោះមិនមានន័យថាយើងមិនអាចណែនាំពួកគេបាននោះទេ។

អ្នកថតរូបជនជាតិប៉ូឡូញដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា ដោយមានកាមេរ៉ាមួយនៅក្នុងដៃរបស់នាង ហើយបានថតរូបមួយចំនួនរបស់អ្នកស្រុកនៅទីនោះ។ ហើយពួកវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ អ្នកស្ទើរតែអាចដឹងដោយអារម្មណ៍ ចេញពីប្រធានបទនេះរួចទៅហេីយ។ រូបថតជាច្រើនត្រូវបានថតនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មតារបស់ពួកគេផងដែរ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Instagram

#1

Beautiful Indians 01
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#2

Beautiful Indians 02
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#3

Beautiful Indians 03
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#4

Beautiful Indians 04
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#5

Beautiful Indians 05
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#6

Beautiful Indians 06
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#7

Beautiful Indians 07
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#8

Beautiful Indians 08
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#9

Beautiful Indians 09
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#10

Beautiful Indians 10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#11

Beautiful Indians 11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#12

Beautiful Indians 12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#13

Beautiful Indians 13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#14

Beautiful Indians 14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#15

Beautiful Indians 15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#16

Beautiful Indians 16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#17

Beautiful Indians 17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#18

Beautiful Indians 18
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#19

Beautiful Indians 19
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#20

Beautiful Indians 20
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#21

Beautiful Indians 21
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#22

Beautiful Indians 22
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#23

Beautiful Indians 23
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#24

Beautiful Indians 24
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#25

Beautiful Indians 25
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#26

Beautiful Indians 26
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#27

Beautiful Indians 27
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#28

Beautiful Indians 28
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#29

Beautiful Indians 29
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#30

Beautiful Indians 30
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ប្រភព៖ boredpanda.com

Loading...