៣០គំរូដ៏ល្អបំផុតសំរាប់ #Trashtag Challenge

៣០គំរូដ៏ល្អបំផុតសំរាប់ #Trashtag Challenge

Hashtags និង ការប្រកួតនេះជាធម្មតាគេលេងជាលក្ខណកំប្លែង ឬ កសម្មភាពផ្សេងៗនៃវប្បធម៌បែបទំនេីប ប៉ុន្តែក៏មានការប្រកួតដេីម្បីជួយដល់បរិស្ថានផងដែរ ដូចជាការប្រកួតការប្រមូលសំរាប់ផងដែរ។

មានសំរាប់ជាច្រេីនតោនដែលបានចោលដោយមនុស្ស ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ក្រោយពីមានការលេងការប្រកួតនេះ ថ្វីត្បិតតែមិនអាចជួយបានមួយផ្នែកធំតែយ៉ាងហោចណាស់ ក៏អាចជួយមួយផ្នែកតូច ព្រមទាំងដាស់អារម្មណ៏ដល់អ្នកដែលចូលចិត្តតែបោះសំរាប់ចោលដោយមិនគិតផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះមាន៣០រូបភាពដែល Bored Panda បានប្រមូលមក៖

#1

Trashtag Challenge 01
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#2

Trashtag Challenge 02
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#3

Trashtag Challenge 03
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#4

Trashtag Challenge 04
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#5

Trashtag Challenge 05
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#6

Trashtag Challenge 06
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#7

Trashtag Challenge 07
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#8

Trashtag Challenge 08
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#9

Trashtag Challenge 09
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#10

Trashtag Challenge 10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#11

Trashtag Challenge 11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#12

Trashtag Challenge 12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#13

Trashtag Challenge 13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#14

Trashtag Challenge 14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#15

Trashtag Challenge 15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#16

Trashtag Challenge 16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#17

Trashtag Challenge 17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#18

Trashtag Challenge 18
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#19

Trashtag Challenge 19
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#20

Trashtag Challenge 20
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#21

Trashtag Challenge 21
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#22

Trashtag Challenge 22
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#23

Trashtag Challenge 23
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#24

Trashtag Challenge 24
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#25

Trashtag Challenge 25
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#26

Trashtag Challenge 26
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#27

Trashtag Challenge 27
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#28

Trashtag Challenge 28
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#29

Trashtag Challenge 29
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#30

Trashtag Challenge 30
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ប្រភព៖​ boredpanda.com

Loading...