១២រូបភាព បង្ហាញពីភាពផ្លាស់ប្តូរនៃទីក្រុងដ៏ល្បីល្បាញដោយការប្រៀបធៀបរវាងពីមុននិងឥឡូវ

១២រូបភាព បង្ហាញពីភាពផ្លាស់ប្តូរនៃទីក្រុងដ៏ល្បីល្បាញដោយការប្រៀបធៀបរវាងពីមុននិងឥឡូវ

ពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរគ្រប់នាទី ទោះបីជាពេលខ្លះពិបាកកត់សម្គាល់វាក៏ដោយ។ សកលភាវូបនីយកម្ម គឺជាកំលាំងចលករនៅពីក្រោយសម័យបច្ចុប្បន្ន។ ទីក្រុងល្បីៗ មួយចំនួននៅលើពិភពលោកបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះ។ ឧទាហរណ៍៖ កាលពីជាង 50 ឆ្នាំមុន ទីក្រុងឌូបៃគឺជាក្រុងតូចមួយ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះវាជាទីក្រុងមួយដែលមានភាពរីកចម្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។

1. Rio de Janeiro, Brazil

Famous Cities 01
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

2. Seoul, South Korea

Famous Cities 02
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

3. Dubai, United Arab Emirates

Famous Cities 03
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

4. New York, USA

Famous Cities 04
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

5. Moscow, Russia

Famous Cities 05
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6. Paris, France

Famous Cities 06
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

7. Berlin, Germany

Famous Cities 07
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

8. Istanbul, Turkey

Famous Cities 08
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

9. Singapore, Republic of Singapore

Famous Cities 09
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

10. Tokyo, Japan

Famous Cities 10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

11. London, Great Britain

Famous Cities 11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

12. Rotterdam, Netherlands

Famous Cities 13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ប្រភពអត្ថបទដោយ៖​ brightside.me

Loading...