ស្រីស្អាតបំផុតទាំង ៥ រូប របស់ប្រទេសកូរ៉េ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ តើមួយណាដែលស្អាតបំផុតសម្រាប់បងៗ?

ស្រីស្អាតបំផុតទាំង ៥ រូប របស់ប្រទេសកូរ៉េ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ តើមួយណាដែលស្អាតបំផុតសម្រាប់បងៗ?

ពិភពលោកយើងនេះមានស្រីស្អាតច្រើនណាស់ ប៉ុន្តែស្រីស្អាតកូរ៉េគឺពិតជាស្អាតបំផុត ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេ ថែមទាំងមានទេពកោសល្យផងដែរ។

តើស្រីស្អាតទាំង ៥ រូបប្រចំាឆ្នាំ ២០១៩ មាននរណាខ្លះ? ហើយមួយណាដែលស្អាតបំផុតសម្រាប់បងៗ?

តោះចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នា៖

ទី១៖ G. Na (តារាចម្រៀង អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀង និង តារាសម្តែង) កើតថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៧

1_G. Na_2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
1_G. Na_3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
1_G. Na_4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
1_G. Na_5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
1_G. Na_1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ទី២៖ Lee Hyori (តារាចម្រៀង សកម្មជន, តារាសម្ដែង, ពិធីការនីទូរទស្សន៍) កើតថ្ងៃទី ១០ ឧសភា ១៩៧៩

2_Lee Hyori_1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
2_Lee Hyori_2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
2_Lee Hyori_3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
2_Lee Hyori_4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
2_Lee Hyori_5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ទី៣៖ Lee Hanee (តារាសម្តែង, តារាម៉ូដែល, តន្ត្រីករបុរាណ, អ្នកលេង Gayageum, ម្ចាស់ក្សត្រីសម្រស់) កើតថ្ងៃទី ២ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩៨៦

3_Lee Hanee_2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
3_Lee Hanee_3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
3_Lee Hanee_4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
3_Lee Hanee_5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
3_Lee Hanee_1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ទី៤៖ Park Shin Hye (តារាសម្ដែង, តារាចម្រៀង) កើតថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ១៩៩០

4_Park Shin Hye._1jpg
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
4_Park Shin Hye._2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
4_Park Shin Hye._3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
4_Park Shin Hye._4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
4_Park Shin Hye_5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ទី៥៖ Kim Tae Hee (តារាសម្ដែង) កើតថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩៨០

5_Kim Tae Hee_1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
5_Kim Tae Hee_2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
5_Kim Tae Hee_3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
5_Kim Tae Hee_4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
5_Kim Tae Hee_5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ប្រភព៖ https://www.internationallovescout.com

Loading...