នារីម្នាក់ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោករយៈពេលមួយឆ្នាំ ដើម្បីថតយករូបភាពមនុស្សកំពុង…

នារីម្នាក់ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោករយៈពេលមួយឆ្នាំ ដើម្បីថតយករូបភាពមនុស្សកំពុង…

កាលពីមួយឆ្នាំមុន មាននារីម្នាក់បានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក។ នាងបានទៅទស្សនាប្រទេសចំនួន ២៨ ហើយបានថតរូបមនុស្សកំពុងហាត់យូហ្គានៅកន្លែងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើន។

តាមរយៈគំរោងរបស់នាង នាងចង់បង្ហាញដល់ប្រជាជនមកពីទីក្រុងធំៗមួយចំនួន ដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះរបៀប និងការហាត់យូហ្គា។ យូហ្គា គឺជាលំហាត់ប្រាណមួយរបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងកន្លែងអូ៊អរមួយ ប៉ុន្តែពួកគេអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ និងស្មារតីអោយរក្សាបាននូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ សុខដុម និងសុភមង្គល។ អ្វីដែលនៅជុំវិញអ្នកមិនសំខាន់ទេ។ អ្វីដែលសំខាន់នោះ គឺជារបៀបដែលអ្នកមើលទៅអ្វីៗនៅជុំវិញអ្នកនោះ។

គម្រោងដែលត្រូវបានគេហៅថា​ “ យូហ្គា និងទីក្រុង ” បានរួមបញ្ចូលគ្នារវាងសិល្បៈ វិញ្ញាណនិងកាយសម្បទាផងដែរ។ វាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្លាំង និងថាមពលរបស់មនុស្សម្នាក់។ ភាពខ្លាំងដើម្បីជំនះទុក្ខលំបាក និងរកតុល្យភាពនៅក្នុងបរិយាកាស។ យូហ្គា  គឺជាវិធីមួយដើម្បីស្វែងរកភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយខ្លួនឯង និងមានភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងខ្លួនប្រាណ និងវិញ្ញាណ។

#1 Santiago, Chile

1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#2 Tokyo, Japan

2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#3 Paris, France

3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#4 Melbourne, Australia

4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#5 Los Angeles, USA

5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#6 Bali, Indonesia

6
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#7 Singapore, Singapore

7
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#8 Melbourne, Australia

8
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#9 Santiago, Chile

9
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#10 Maldives

10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#11 New York, USA

11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#12 New York, USA

12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#13 Los Angeles, USA

13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#14 Los Angeles, USA

14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#15 New York, USA

15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#16 Moscow, Russia

16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#17 Nice, France

17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#18 Los Angeles, USA

18
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#19 Los Angeles, USA

19
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#20 Singapore, Singapore

20
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#21 Moscow, Russia

21
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#22 Los Angeles, USA

22
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#23 New York, USA

23
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#24 Singapore, Singapore

24
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#25 New York, USA

25
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#26 Los Angeles, USA

26
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#27 Moscow, Russia

27
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#28 Marseille, France

28
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#29 Chiang Mai, Thailand

29
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#30 Maldives

30
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#31 Barcelona, Spain

31
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#32 Rome, Italy

32
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#33 Barcelona, Spain

33
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#34 Los Angeles, USA

34
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#35 New York, USA

35
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#36 Melbourne, Australia

36
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#37 Barcelona, Spain

37
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#38 Moscow, Russia

38
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#39 Moscow, Russia

39
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#40 New York, USA

40
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#41 Los Angeles, USA

41
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#42 New York, USA

42
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#43 Marseille, France

43
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#44 New York, USA

44
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#45 New York, USA

45
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#46 Maldives

46
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#47 Paris, France

47
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#48 Miami, USA

48
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#49 Los Angeles, USA

49
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#50 Seul, South Korea

50
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bored Panda

Loading...