កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិល មិនមែនដំឡូងមូលទេ

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិល មិនមែនដំឡូងមូលទេ

មហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោក Bill Gates បាននិយាយថា៖ “ខ្ញុំតែងតែជ្រើសរើសមនុស្សខ្ជិលមកធ្វើការងារណាដែលពិបាក ពីព្រោះមនុស្សខ្ជិលនឹងអាចរកវិធីងាយៗដើម្បីធ្វើវាឲ្យចេញជាលទ្ធផលលឿន” ។

នៅក្នុងការស្វែងរករូបភាពនៃមនុស្សខ្ជិលបំផុតទាំងនេះ ពួកគេបានរកឃើញវិធីដ៏អស្ចារ្យដើម្បីសម្រេចធ្វើការងារមួយ ដោយជោគជ័យតាមវិធីខ្ជិលរបស់ពួកគេ ដូចរូបភាពខាងក្រោម៖

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_18
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_19
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_20
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_21
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_6
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_7
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_8
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_9
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

 

ប្រភព៖ https://www.sadanduseless.com/perfect-laziness/

Loading...