19 រូបថត បង្ហាញអំពីរបៀបដែលមនុស្សធ្វើការមុនពេលមាន AutoCAD

AutoCAD ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ 1982 ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ 1994 មានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលចំនួន 750 បានប្រើប្រាស់វានៅទូទាំងពិភពលោក។ កាលពីមុន ការរៀបចំគំរោងមួយ ត្រូវមានគំនូរខ្មៅដៃ ជ័រលុប ក្រដាស់ការេ និងពេលវេលាច្រើនទៀត។ ហើយរូបថតខាងក្រោមនេះពិតជាបង្ហាញរអំពីបៀបដែលមនុស្សធ្វើការមុនពេលមាន AutoCAD

ចូរសម្លឹងមើលទៅពួកគេ អ្នកស្ទើរតែអាចដឹងហេីយថាវាពិបាកយ៉ាងណា។

#1

AutoCAD 01

#2

AutoCAD 02

#3

AutoCAD 03

#4

AutoCAD 04

#5

AutoCAD 05

#6

AutoCAD 06

#7

AutoCAD 07

#8

AutoCAD 08

#9

AutoCAD 09

#10

AutoCAD 10

#11

AutoCAD 11

#12

AutoCAD 12

#13

AutoCAD 13

#14

AutoCAD 14

#15

AutoCAD 15

#16

AutoCAD 16

#17

AutoCAD 17

#18

AutoCAD 18

#19

AutoCAD 19

ប្រភព៖ boredpanda.com