ការស្លៀកពាក់ដូចតួអង្គក្នុងរឿង របស់តារាបណ្តាញសង្គមថៃ Sine មេីលទៅប្លែកខ្លាំង

យើងបានរកឃើញដារាបណ្តាញ់សង្គមថៃឈ្មោះ Benjaphorn "Sine" Chetsadakan កាលពីឆ្នាំមុន ហើយនាងមិនមែនជាតារាដែលស្លៀកពាក់ដូចតួអង្គក្នុងរឿង ធម្មតាៗនោះទេ។

ការរចនាម៉ូដរបស់នាងទាំងអស់មានគ្រឿងផ្សំមួយចំនួនដូចជា ផ្លែឈឺ ឬ អាហារផ្សេងៗ។

#1 Aquaman

Sine 01

#2 Hela

Sine 02

#3 Luxury Yichuan

Sine 03

#4 Katy Perry

Sine 04

#5 Alita Battle Angel

Sine 05

#6 Poem Dress

Sine 06

#7 Dust Scatter

Sine 07

#8 Concept Furniture

Sine 08

#9 Mera

Sine 09

#10 Story Of Yanxi Palace

Sine 10

#11 Guess Girl

Sine 11

#12 Icepariss

Sine 12

#13 Mona Lisa

Sine 13

#14 Aum

Sine 14

#15 Guess Girl

Sine 15

#16 Cornetto

Sine 16

#17 Areeya

Sine 17

#18 Victoria's Secret Angel

Sine 18

#19 Louis Koo

Sine 19

#20 Taylor Swift

Sine 20

#21 Bangkok Airways

Sine 21

#22 A Little Mermaid

Sine 22

#23 Murakami Flower

Sine 23

#24 Sekloso

Sine 24

#25 Black Panther

Sine 25

#26 Lisa Vs Lizum

Sine 26

#27 Jennie Solo

Sine 27

#28 Soda Vs Sofa

Sine 28

#29 Kimiwamelody

Sine 29

#30 Elder Kalama

Sine 30

ប្រភព៖ boredpanda.com