យីថ្លៃម៉ែសពីជប៉ុន? ជិត $ ៦០០០ ដុល្លា គ្រាន់តែឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ iPhone!

ឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ iPhone នេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយ Mio Izawa ជាជប៉ុនម្នាក់ ស្រដៀងនឹងខ្សែទងផ្ចិតនិងអអាចធ្វើចលនាពេលអ្នកដោតសាកវា។ អ្នកអាចទិញវានៅ Etsy.com (ប្រសិនបើអ្នកមានលុយច្រើន) ។

វាតម្លៃជិត ៦០០០ ដុល្លារឯណ្នោះ? ឧបករណ៍ចំលែក គឺប្រហែលជាថ្លៃណាស់ចឹងហើយមើលទៅ។

ជិត $ ៦០០០ ដុល្លា គ្រាន់តែឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ IPhone_3

ជិត $ ៦០០០ ដុល្លា គ្រាន់តែឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ IPhone_2

ជិត $ ៦០០០ ដុល្លា គ្រាន់តែឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ IPhone_1

ជិត $ ៦០០០ ដុល្លា គ្រាន់តែឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ IPhone!_4

ជិត $ ៦០០០ ដុល្លា គ្រាន់តែឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ IPhone!_5

ជិត $ ៦០០០ ដុល្លា គ្រាន់តែឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ IPhone!_6

ជិត $ ៦០០០ ដុល្លា គ្រាន់តែឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ IPhone!_7

 

ប្រភព៖ https://www.sadanduseless.com/weirdest-phone-charger-ever/