ស្នាមសាក់គួរឱ្យអស់សំណើចទាំង ២០ ដែលហួសពីការរំពឹងទុក

តើអ្នកចូលចិត្តចាក់សាក់ទេ? តើអ្នកចង់បានស្នាមសាក់នៅផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់អ្នកទេ?

ការចាក់សាក់បានក្លាយជាការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងចំណោមមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោក។ ពួកគេជ្រើសរើសរូបភាពដែលពួកគេចូលចិត្តហើយសាក់លើផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយរបស់ពួកគេ។

ពិតណាស់មនុស្សម្នាក់នឹងមានអារម្មណ៍រំភើបបន្ទាប់ពីពួកគេបានសាក់រូបដែលមានភាពដូចគ្នា នឹងរូបភាពដើមដែលពួកគេចង់បាន ប៉ុន្តែការចាក់សាក់ខ្លះអាចប្រែជាខកចិត្តនិងសោកស្តាយព្រោះវាចេញមកខុសពីការរំពឹងទុក។

Tatoo1

កម្រងរូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីការចាក់សាក់គួរឱ្យអស់សំណើចចំនួន ២០ ដែលហួសពីការរំពឹងទុក៖

#1

Tatoo2

#2

Tatoo3

#3

Tatoo4

#4

Tatoo5

#5

Tatoo6

#6

Tatoo7

#7

Tatoo8

#8

Tatoo9

#9

Tatoo10

#10

Tatoo11

#11

Tatoo12

#12

Tatoo13

#13

Tatoo14

#14

Tatoo15

#15

Tatoo16

#16

Tatoo17

#17

Tatoo18

#18

Tatoo19

#19

Tatoo20

#20

Tatoo21

 

By Serpent