រឿង ១៣ យ៉ាងដែលបុរសមិនដែលសារភាពចំពោះស្ត្រី

ពួកគេនិយាយថាស្ត្រីគ្រប់រូបមានអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងខ្លួន។ ប៉ុន្តែចុះចំពោះបុរសវិញ? ពួកគេក៏មានអាថ៌កំបាំងដែលស្រីៗប្រហែលជាមិននឹកស្មានដល់។

ខាងក្រោមនេះគឺជាអ្វីដែលបុរសមិនដែលចង់សារភាពប្រាប់អ្នក៖

១. យើងស្រឡាញ់ស្រ្តីដែលមានទំនុកចិត្តលេីខ្លួនឯង។

២. ការតុបតែងខ្លួនរបស់អ្នកគឺសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំ។

៣. ខ្ញុំមិនដឹងពីរបៀបធ្វើវាទេ។

Man 01

៤. យើងមានអារម្មណ៍ថាវង្វេងនៅពេលដែលអ្នកសួរសំណួរដែលមានល្បិច។

៥. ខ្ញុំ​ពិត​ជា​ច្រណែន។

Man 02

៦. ខ្ញុំចូលចិត្តប្អូនស្រី/មិត្តរបស់អ្នក។


៧. យើងពិនិត្យពិច័យអ្នកផងដែរ។

៨. យើងចូលចិត្តការសរសើរ។

៩. យើងចូលចិត្តរបស់របរលេងរបស់ក្មេងស្រី។

Man 03

១០. ខ្ញុំ​ខ្លាច។

Man 04

១១. ខ្ញុំជាអ្នកជំនាញក្នុងការលាក់អារម្មណ៍ខ្លួនឯង។

១២. ខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពទិញវាទេ។

១៣. យើងមិនចាកចេញដោយគ្មានហេតុផលទេ។

ប្រភព៖ BrightSide