រូបភាពប៉ុន្មានស្លឹកដែលថតដោយឥតព្រាងទុក តែបង្កប់នូវភាពកំប្លែងឃើញហើយទប់សំណើចមិនបាន

ភាពចៃដន្យ ឬជួនគ្នា ជួនកាលកើតមានដោយឥតព្រាងទុក ហើយការទាំងនោះហើយ ធ្វើឱ្យទប់សំណើចមិនបាន ខណៈវាពិតជាកំប្លែងមែនទែន។

រូបខាងក្រោមប៉ុន្មានសន្លឹកដែលបានដកស្រង់ពី​ Internet ពិតជាធ្វើឱ្យយើងមិនអាចទប់សំណើចបាន ព្រោះរូបនីមួយៗសុទ្ធទែមិនបានរៀបចំឡើយ វាចៃដន្យទាំងអស់ ហើយវាពិតជាហួសចិត្តមែនទែន។

ទស្សនារូបខាងក្រោម៖

Hilarious Coincidences 2

Hilarious Coincidences 3

Hilarious Coincidences 5

Hilarious Coincidences 7

Hilarious Coincidences 8


Hilarious Coincidences 9

Hilarious Coincidences 11

Hilarious Coincidences 14

Hilarious Coincidences 15

Hilarious Coincidences 16

Hilarious Coincidences 20

Hilarious Coincidences 22

តើអ្នកមានយោបល់បែបណាខ្លះ សម្រាប់រូបភាពខាងលើ?