រូបទាំងអស់នេះបង្ហាញអំពីរឿងដែលក្មេងៗសព្វថ្ងៃនឹងមិនដែលដឹងពីមុនមក !

ក្មេងៗដែលកើតនៅជំនាន់ថ្មីនេះច្បាស់ណាស់គឺស្គាល់តែរបស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលទំនើបទាន់សម័យតែប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺពួកគេមិនដែលស្គាល់អំពីរឿងជូរចត់ដែលកើតឡើងនៅលើក្មេងដែលកើតនៅជំនាន់ឆ្នាំ ៩០ សិបនោះទេ ហើយរឿងទាំងអស់នេះបើបានឃើញហើយច្បាស់ជារម្លឺកដល់អតីតកាលដែលបានកើតឡើងកន្លងមកដែរ ។

ចង់ដឹងថាមានន័យយ៉ាងណាសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះទាំងអស់នេះ ៖

1214027258479960064 Png__700

1213910752484089856 Png__700

1212441963699613702 Png__700

1211786357380714497 Png__700

1178568651999514624 Png__700

1179328969679818752 Png__700

1207227334039949313 Png__700

1208296815109365760 Png__700

1211721102889816064 Png__700

1129894057466109952 Png__700

1122172301338763264 Png__700

1121172856832970758 Png__700

978734484739702785 Png__700