ពិតជាអស្ចារ្យ! !⁣ មិនដែលបានឃើញទេ ការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរ គ្រប់សម័យកាល ក្នុងពិធីផ្លូវការនានា (មានវីដេអូ)

ពេលបានមើលការដើរម៉ូតនេះហើយពិតជាធ្វើឲ្យយើងភ្លឺភ្នែកពិតមែន សំលៀកបំពាក់បុរាណរបស់ខ្មែរពិតជាស្អាតហើយអស្ចារ្យ!ខ្លាំងណាស់ទាំងគ្រប់សម័យកាល ថែមមានបទចម្រៀងយ៉ាងពិរោះថែមទៀត។

 

ក្នុងការដើរម៉ូតនេះមានសំលៀកបំពាក់ចំនួន៩សម័យកាល ដែលសម័យកាលនោះមានដូចជា៖

 

១. សម្លៀកបំពាក់សម័យហ្វូណន

 

២. សម្លៀកបំពាក់សម័យចេនឡា

 

៣. សម្លៀកបំពាក់សម័យអង្គរ

 

៤. សម្លៀកបំពាក់សម័យលង្វែក


 

៥. សម្លៀកបំពាក់សម័យឧត្តុង្គ

 

៦. សម្លៀកបំពាក់សម័យអាណានិគមន៍បារាំង

 

៧. សម្លៀកបំពាក់សម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម

 

៨. សម្លៀកបំពាក់សម័យបច្ចុប្បន្ន