វិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀននាសម័យបុរាណ អានហេីយពិតជាជក់ចិត្ត មិនខាតពេលមែន!! ជួយចែករំលេកឲ្យក្មេងបានស្គាល់ផង!!

វិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀននាសម័យបុរាណ អានហេីយពិតជាជក់ចិត្ត មិនខាតពេលមែន!! ជួយចែករំលេកឲ្យក្មេងបានស្គាល់ផង!!

 

រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពនៃសៀវភៅកុមារដ្ឋានដែលកាលពីសង្គមចាស់បានចង់ក្រងក្នុងកម្មវិធីសិក្សា។

ថ្ងៃនេះផងដែលគេហទំព័រ ក្នុងសុ្រក ដាក់រូបភាពដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃសៀវភៅកុមារដ្ឋានមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នា។

សៀវភៅ​៖​ កុមារ​ដ្ឋាន​ ម៉ម~សុទ្ធ​.១៩៥២

វិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀននាសម័យបុរាណ អានហេីយពិតជាជក់ចិត្ត មិនខាតពេលមែនៗ
សូមអរគុណប្អូនប្រុស Rim Tith Panha ដែលចែករំលែកនូវសៀវភៅល្អៗ

ដោយ៖​ រស្មី​ ព្រះ​ធម៌ និង 5000-years.org

Komathan_Page_01
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_03
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_04
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_05
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_07
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_08
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_09
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_18
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_19
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_20
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_21
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_22
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_23
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_24
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_25
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_26
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_27
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_28
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_29
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_30
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_31
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_32
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_33
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_34
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_35
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_36
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_37
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_38
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_39
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_40
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_41
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_42
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_43
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_44
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_45
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_46
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_47
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_48
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_49
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_50
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_51
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_52
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_53
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_54
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_55
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_56
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_57
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_58
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_59
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_60
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_61
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_62
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_63
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_64
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_65
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_66
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_67
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_68
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_69
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_70
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_71
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_72
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_73
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_74
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_75
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_76
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_77
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_78
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_79
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_80
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_81
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_82
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Komathan_Page_84
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Loading...