24រូបសាក់ដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់

24រូបសាក់ដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់

សុភាសិតរបស់ជនជាតិចិនបាននិយាយថា រូបភាពមួយមានតម្លៃរាប់ពាន់ពាក្យ ហើយដូច្នេះហេីយបានជាមានរូបចាក់សាក់មួយចំនួនលាយជាមួយអត្ថន័យក្នុងនោះផងដែរ។

សិល្បៈលេីរាងកាយមនុស្ស គឺមិនត្រឹមតែជារូបភាពធម្មតានោះទេ វាគឺជាសិល្បៈដែលមានអត្ថន័យ ហើយដូចជា Van Gogh ជាសិល្បករសាក់ដែលមានទេពកោសល្យបំផុត បានធ្វេីវាជាបំណែកតូចៗដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកមនុស្សជាច្រេីនសរសេីរមិនដាច់ពីមាត់។

#1

Mesmerizing Tattoos 01
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#2

Mesmerizing Tattoos 02
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#3

Mesmerizing Tattoos 03
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#4

Mesmerizing Tattoos 04
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#5

Mesmerizing Tattoos 05
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#6

Mesmerizing Tattoos 06
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#7

Mesmerizing Tattoos 07
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#8

Mesmerizing Tattoos 08
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#9

Mesmerizing Tattoos 09
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#10

Mesmerizing Tattoos 10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#11

Mesmerizing Tattoos 11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#12

Mesmerizing Tattoos 12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#13

Mesmerizing Tattoos 13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#14

Mesmerizing Tattoos 14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#15

Mesmerizing Tattoos 15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#16

Mesmerizing Tattoos 16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#17

Mesmerizing Tattoos 17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#18

Mesmerizing Tattoos 18
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#19

Mesmerizing Tattoos 19
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#20

Mesmerizing Tattoos 20
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#21

Mesmerizing Tattoos 21
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#22

Mesmerizing Tattoos 22
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#23

Mesmerizing Tattoos 23
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#24

Mesmerizing Tattoos 24
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ប្រភព៖​ brightside.me

Loading...