រូបភាព​ដែលល្អឥតខ្ចោះ ២៦ សន្លឹករបស់អ្នកថតរូបដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលបំផុត!

ក្នុងចំណោមរូបថតស្រដៀងគ្នារាប់ពាន់លានសន្លឹក វាមានរូបភាពដ៏កម្រដែលត្រូវបានគេហៅថាសិល្បៈ។ រូបភាពទាំងនេះថតបានជាមួយនឹងទេពកោសល្យ សំណាងនិងជំនាញអ្នកថតរូប អាចបង្កើតបានរូបថតដ៏អស្ចារ្យ។

1

2584560 Y9LR2Vl 1530864884 728 0ef4b1b19c 1530961035

2

2584610 EcLe0UCoi VFC6rIslpMWejOfQDEn516SA7hPviV7HY 1528373290 728 9912aded52 1530961035

3

2584660 NNXUoqjVoH_zNWxUNsyABGGHvLIOpRrf6fuffGpf8DY 1528328763 728 Acda8a4f66 1530961035

4

2584710 GTZe46woNs2tUyTBpYB9msqfM3tKD Ehdc_rPsf1MOU 1528329179 728 Bb29c8da92 1530961035

5

2584860 HgIqO LwV2tYc7OZaDnDGJx5RFPSbbjVZtvMdLo5I9U 1528318023 728 3871f0e7a1 1530961035

6

2584960 4TqI6iXPkI4a5w31J55lq6QAVKKs5T4Zt2zZIo518cM 1528328909 728 A9a915dd4d 1530961035

7

2585010 NFsMlQzjAt9RRcfxPT6JdwyPcfE96WHSSC79RW2z1YI 1528319497 728 2e2018ef23 1530961035

8

2585160 2Qsj7pdCR7FZPeqWyl4NBl15ej27C59V3QzuumwZvyI 1528325426 728 6f95a95c3e 1530961035

9

2585210 DlgQbDej L5M5p31BuWZzfIKQXwh6mNaRrFzPhBmt44 1528368812 728 Ec36f6eca1 1530961035

10

2585260 EpxUfAh M2yFwlpSyD_g540xhlNfgvyqDTrmVXrIvck 1528325013 728 4c003a3210 1530961035

11

2585360 150181745113680345 1528329960 728 31197d7875 1530961035

12

2585410 JlPZibNta_DfhE8tKgNcTw OUUnfaUzmqibUD9ttV1E 1528319630 728 9045a844ce 1530961035

13

2585460 DEaPohwLtbMwcerIgeats3r5hdWmpRzXjTiLhP7W2s0 1528319990 728 Df34433512 1530961035

14

2585510 XCy4_lA9PvAp14I4PUmvMT3rmz1NB6C4mlaKUOTxHRY 1528834522 728 2a0a999336 1530961035

15

2585560 DqCjeF6Kb53P1u1o_XDFrvZ4IGHOvgJA8hOJBmH7W78 1528319813 728 64cca5bf7d 1530961035

16

2585610 EwbuvKMyAroCI3bvtrFxQvB4qAE TUNbxzmBxgzMFaA 1528834329 728 D313ff5ab1 1530961035

17

2585660 VSz1FxF CskhPWhVg5qIAq5LP7ILTjTt0n5jYjlAZzc 1528373142 728 E05f4d53ac 1530961035

18

2585710 HGIXlB9JhCmSDMp2PEKlEVJPd7roti2UxHEHz0xH Z4 1528373082 728 566e5c0f72 1530961035

19

2585760 _L IClCELTF8788mbaUdNkWfjNC2Ua2eOBW5cyd3nJw 1528373377 728 6c6004a6a6 1530961035

20

2585860 ZkkvIzQ 1528322393 728 609eaf363b 1530961035

21

2586010 Image Crop 700x644 1528911611 728 50f8855bbb 1530961035

22

2586060 Image Crop 939x682 1528412246 728 2f6e31103e 1530961035

23

2586110 Image Crop 640x688 1528911625 728 71b311e0fe 1530961035

24

2586160 Image Crop 640x715 1528911574 728 A968fd6f03 1530961035

25

2586210 Image Crop 640x622 1528911672 728 82918866a5 1530961035

26

2586260 Image Crop 640x756 1528911652 728 0cf4199280 1530961035

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide