មនុស្សទាំង៦នាក់នេះមានសមត្ថភាពពិសេសដែលយើងគ្រប់គ្នាគួរតែបានស្គាល់