ប្រយោគទាំង ១៣ឃ្លារបស់អ៊ីស្រាអែល ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតក្នុងលោក!!!

ប្រយោគទាំង១៣ឃ្លានេះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរក្សាទុកក្នុងខួរក្បាលជានិច្ចតាំងពីបាត់បង់ទឹកដីជាង២០០០ឆ្នាំមករហូតដល់មានរដ្ឋឯករាជ្យមួយឡើងវិញ។

តាំងពីអ្នកទប់ទល់សង្រ្គាមរហូតដល់ក្លាយជាអ្នកត្រូវបានគេសុំចរចារដើម្បីសុនត្តិភាពបញ្ចាប់សង្រ្គាមវិញ តាំងពីទឹកដីជាវាលខ្សាច់វាលហោស្ថានរហូតក្លាយជាប្រទេសបៃតង។ ជនជាតិនេះគឺជាជនជាតិដែលយើងហ៊ានទទួលស្គាល់ថាជាជាតិសាស្រ្តមួយដខ្លាំងខ្លា។

តោះទៅស្តាប់ទាំងអស់គ្នាខាងក្រោមនេះ៖

Screen Shot 2019 04 24 At 2.28.40 PM

Screen Shot 2019 04 24 At 2.28.47 PM

Screen Shot 2019 04 24 At 2.28.54 PM

Screen Shot 2019 04 24 At 2.29.00 PM

ដក់ស្រង់ដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ Dr.LEYSOPHEAP