សិល្បកររូបនេះបង្រៀនខ្លួនឯងបង្កើតគំនូរពណ៌ទឹកដែលមានបង្ហាញពីអាថ៌កំបាំងនៃការគិតរបស់ស្ត្រី

សិល្បករជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់មានឈ្មោះ អាណាម៉ាអូរ៉ូវ៉ាដែលមានអាយុ 24 ឆ្នាំបានចូលរួមក្នុងការគូរគំនូរអស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំមកហើយ។ នាងបានរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងហើយបានដឹងពីរយៈពេលដែលបានចំនាយនោះជាអ្វីមួយដែលជាការកំសាន្តរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍ខាងក្នុងរបស់ស្ត្រីផងនិងការយល់ឃើញពីពិភពលោកផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។

ប្រហែលជានោះហើយជាមូលហេតុដែលគំនូររបស់នារីគូរចេញមកយ៉ាងរស់រវើកនិងរស់រវើកដូចដែលមានខាងក្រោមនេះ។

ថ្ងៃនេះផងដែលយលងខ្ញុំ បានចាប់អារម្មណ៍នឹងមន្ដអាគមរបស់អាណាហើយក៏ចង់ចែករំលែកវាជាមួយអ្នក។

1. បង្ហាញពីការគិតរបស់មនុស្សស្រី (Thinking of you)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

2. The moment of bliss

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

3. “You can see it all in my eyes”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

4. Behind the scenes

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

5. “Music heals my soul”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

6. Under a veil of secrecy

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

7. Good morning!

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

8. This is the time of times

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

9. “I’ll blow everyone away with my beauty”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

10. Lady in red

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

11. Enjoying the moment

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

12. Sweet memories

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

13. The gap

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

14. Together

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

15. In the water world

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

16. Ready to go

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

17. Summertime sadness

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

18. Begin again

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

19. In the depths of thoughts

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayorova Anna (@mayooroova) on

Which of Anna’s works amazed you the most? We would be glad to hear from you in the comments!

Preview photo credit mayooroova / Instagram