គំនូរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគ្រួសារដែលមានការ “លែងលះគ្នា” ហើយមានតែអ្នកដែលជួបប្រទះទេទើបយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះ !

ការលែងលះគឺស្មុគស្មាញណាស់ទៅលើផ្លូវចិត្តកូនៗហើយការលែងលះអាចកើតឡើងដោយសារមូលហេតុជាច្រើន ។ ចំពោះផលប៉ះពាល់របស់វាក៏មានទិដ្ឋភាពអាក្រក់ជាច្រើនផងដែរ ។ ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងរឿងលែងលះបែកបាក់គ្នានេះ គឺកូនៗត្រូវត្រឹមចិត្តក្នុងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្លួនទៅ ។

តោះសូមមើលរូបគំនូរដោយវិចិត្រករម្នាក់ឈ្មោះ “Mac” ដែលគូររូបភាពសាមញ្ញៗតែ 7 ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលនៃ “ការលែងលះ” យ៉ាងច្បាស់និងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែល ពីទង្វើរបស់អាណាព្យាបាលទៅលើកូនៗពួកគេ ។

គ្រួសារមួយ

បន្ទាប់មកមានការផ្លាស់ប្តូរ

ផលប៉ះពាល់ក៏កើតមានឡើង

ពេលនេះមានតែបងប្អូនប៉ុណ្ណោះដែលព្យាយាមមើលថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមក

បន្ទាប់មកកូនៗអាចខូចចិត្តម្តងទៀតបាន

រឿងដែលគិតនោះក៏កើតមានឡើងពិតមែន

ហើយនេះជាចុងបញ្ចប់ ដែលកូនៗត្រូវបានបាត់បង់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទាំង2នាក់

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលែងលះគ្នាមិនតែងតែមានបុព្វហេតុឬផលប៉ះពាល់អាក្រក់ៗដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេ ហើយនេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគ្រួសារមួយចំនួននោះទេ ។ ហើយនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយរបស់វិចិត្រករប៉ុណ្ណោះ វាអាចមានទស្សន:ជាច្រើនផ្សេងទៀតទើបបណ្តាលឲ្យមានការលែងលះ ។

កែសំរួលដោយ kalib9

ប្រភព meekhao.com