តាមការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានលើកឡើងថា បុរស​ គួរចេញទៅផឹកជាមួយមិត្តភក្តិ ២ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ព្រោះតែ…!

Photo 0 1487746407830 Crop 1487746498273