20 ស្នាមសាក់ដ៏អស្ចារ្យដែលមានអត្ថន័យ!!!

យើងគិតថាសិល្បៈលេីរាងកាយ គឺថាសំខាន់ដូចជាគូរនៅលើផ្ទាំងក្រណាត់ផងដែរ វាត្រូវការចំណាយពេល និងជំនាញខ្លាំងខ្លា។

លោក Jack London បាននិយាយថា "បង្ហាញខ្ញុំបុរសម្នាក់ដែលសាក់រូបហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអតីតកាលដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ" ។

ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះការចាក់សាក់មិនគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបនៃបទពិសោធន៍ជីវិតដ៏ធំធេងនោះទេបើយោងទៅតាម Statista មូលហេតុចម្បងនៃការចាក់សាក់គឺដើម្បីបង្ហាញពីស្ទីលផ្ទាល់ខ្លួន។

មនុស្សទូទៅក៏ទទួលការចាក់សាក់នៅក្នុងការចងចាំពីសាច់ញាតិឬមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេនិងដើម្បីបើកជំពូកថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។

“Show me a man with a tattoo and I’ll show you a man with an interesting past,” said Jack London. But nowadays tattoos are not just symbols of vast life experience. According to Statista, the main reasons for getting a tattoo are to express personal style and opinion and to pay tribute to one’s children. People also get tattoos in memory of their relatives or friends and to open a new chapter in their lives.

1. You may have noticed, I’m not all there myself.

2. If you can’t change your situation, change your attitude.

3. “My dad died, and I got a tattoo.”

4. You become responsible, forever, for what you have tamed.

5. When adversity comes your way, it is so cool to keep a sense of humor.

6. The moon

7. Don’t let people, events, or life beat you down. Stand tall.

8. The owner of this tattoo had panic disorders. And “Riddikulus” is a spell from the Harry Potter movies used to turn something frightening into something ridiculous.

 

View this post on Instagram

 

Latest addition.

A post shared by (@maggiem_mua) on

9. Another transforming tattoo

10. “A skyline of everywhere I’ve lived.” Can you guess any of the places?

11. How to entertain your children literally anywhere:

2057624301_fbd0720bd3_b

2057625317_309f221d3a_b

2058407330_e2d21bdbf0_o

2057816619_d20427a2e7_o

2058407330_e2d21bdbf0_o

2058411882_317c551d27_b

12. Together through life.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 송탄타투 호리타쿠 평택타투 (@76horitaku) on

13. It reminds me that people who may appear happy, might also be at battle with themselves.

11889539_10207864868406352_3934602718828802852_n

14. A morphing tattoo

15. Glowing together

16. A cool way to transform your birthmark

17. The hug

18. Gone, but never forgotten.

19. My mom wrote me a note the day I moved out, and the same day she passed away. (This also has her real last heartbeat.)

20. Can you spot an animal here?

Which tattoo impressed you the most? Do you think that a tattoo has to have a meaning? Share your opinions in the comments below!

Preview photo credit tattooinkspiration / Instagram