ខឹងមិត្តប្រុសក្បត់ចិត្តនារីម្នាក់បានកាត់តរូបភាពរបស់អតីតមិត្តប្រុសជំនួសដោយសាច់អាំង

យើងមានមធ្យោបាយរាងៗខ្លួន ក្នុងការបំភ្លេចបញ្ហាជាមួយដៃគូរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ វិធីដែលងាយស្រួល បំផុតគឺលុបរូបភាពក្នុងបណ្តាញសង្គម ឬក្នុងទូរស័ព្ទ។ នៅពេលអ្នកលុបការចងចាំច្រើន ឬតិច លុបបំបាត់នូវផ្នែកទុក្ខព្រួយមួយចំនួនក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផងដែរ។ ស្ត្រីម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹកឃើញវិធីដ៏ល្អបំផុត។ នាងបានកាត់តប្តូរមិត្តប្រុសរបស់នាងសាច់អាំងទាំអអស់។

ដានីយ៉ែលបានខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលនាងបានបែកបាក់មិត្តប្រុសរបស់នាង។ ផ្នែកធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺលុបរូបភាពដែលនាងមានជាមួយមិត្តប្រុស។ ប៉ុន្តែនាងបានរកឃើញវិធីល្អប្រសើរជាងមុននៅពេលនាងបានកាត់តរូបភាពទាំងអស់មិត្តប្រុសជាមួយសាច់អាំង។

The Woman Covered Her Misteak Of A Boyfriend With A Steak Instead Of Deleting Pictures

 

The Woman Covered Her Misteak Of A Boyfriend With A Steak Instead Of Deleting Pictures

 

The Woman Covered Her Misteak Of A Boyfriend With A Steak Instead Of Deleting Pictures

គោលបំណងចម្បងរបស់នាងគឺរក្សារូបថតពាក់កណ្តាលដែលនាងមាន។

The Woman Covered Her Misteak Of A Boyfriend With A Steak Instead Of Deleting Pictures

 

The Woman Covered Her Misteak Of A ex Boyfriend With A Steak Instead Of Deleting Pictures