ក្រុមហ៊ុន Huawei បង្កើតPlay Store ថ្មីខ្លួនឯងបន្ទាប់ពី Google ឈប់សហការជាមួយ

នាពេលថ្មីៗនេះពត៌ជាច្រើនដែលចេញផ្សាយដោយ Bloomberg បានបង្ហាញពីរក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូនចិនល្បីឈ្មោះ Huawei បានព្យាយាមកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះដើម្បីបង្កើត និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីល្បីឈ្មោះគឺ App Gallery ដែលអាចក្លាយជាកម្មវិធីជំនួស Google Play Store។

បើរតាមសារព័ត៌មាន Bloomberg បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនចិនល្បីឈ្មោះ Huawei បានព្យាយាមអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះ ក្នុងការជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី App Store។ ក្លាយជាហាងកម្មវិធីជំនួសទៅ Play Store។

ក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើននូវលទ្ធភាពនៃការផលិតកម្មវិធីនៅក្នុង Play Store ថ្មីនេះ។ ជាការឆ្លើយតបក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងជួយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះពង្រីក និងផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនដែល Play Store។