វិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀននាសម័យបុរាណ អានហេីយពិតជាជក់ចិត្ត មិនខាតពេលមែន!! ជួយចែករំលេកឲ្យក្មេងបានស្គាល់ផង!!

រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពនៃសៀវភៅកុមារដ្ឋានដែលកាលពីសង្គមចាស់បានចង់ក្រងក្នុងកម្មវិធីសិក្សា។

ថ្ងៃនេះផងដែលគេហទំព័រ ក្នុងសុ្រក ដាក់រូបភាពដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃសៀវភៅកុមារដ្ឋានមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នា។

សៀវភៅ​៖​ កុមារ​ដ្ឋាន​ ម៉ម~សុទ្ធ​.១៩៥២

វិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀននាសម័យបុរាណ អានហេីយពិតជាជក់ចិត្ត មិនខាតពេលមែនៗ

សូមអរគុណប្អូនប្រុស Rim Tith Panha ដែលចែករំលែកនូវសៀវភៅល្អៗ

ដោយ៖​ រស្មី​ ព្រះ​ធម៌ និង 5000-years.org

Komathan_Page_01

Komathan_Page_03

Komathan_Page_04

Komathan_Page_05

Komathan_Page_07

Komathan_Page_08

Komathan_Page_09

Komathan_Page_10

Komathan_Page_11

Komathan_Page_12

Komathan_Page_13

Komathan_Page_14

Komathan_Page_15

Komathan_Page_16

Komathan_Page_17

Komathan_Page_18

Komathan_Page_19

Komathan_Page_20

Komathan_Page_21

Komathan_Page_22

Komathan_Page_23

Komathan_Page_24

Komathan_Page_25

Komathan_Page_26

Komathan_Page_27

Komathan_Page_28

Komathan_Page_29

Komathan_Page_30

Komathan_Page_31

Komathan_Page_32

Komathan_Page_33

Komathan_Page_34

Komathan_Page_35

Komathan_Page_36

Komathan_Page_37

Komathan_Page_38

Komathan_Page_39

Komathan_Page_40

Komathan_Page_41

Komathan_Page_42

Komathan_Page_43

Komathan_Page_44

Komathan_Page_45

Komathan_Page_46

Komathan_Page_47

Komathan_Page_48

Komathan_Page_49

Komathan_Page_50

Komathan_Page_51

Komathan_Page_52

Komathan_Page_53

Komathan_Page_54

Komathan_Page_55

Komathan_Page_56

Komathan_Page_57

Komathan_Page_58

Komathan_Page_59

Komathan_Page_60

Komathan_Page_61

Komathan_Page_62

Komathan_Page_63

Komathan_Page_64

Komathan_Page_65

Komathan_Page_66

Komathan_Page_67

Komathan_Page_68

Komathan_Page_69

Komathan_Page_70

Komathan_Page_71

Komathan_Page_72

Komathan_Page_73

Komathan_Page_74

Komathan_Page_75

Komathan_Page_76

Komathan_Page_77

Komathan_Page_78

Komathan_Page_79

Komathan_Page_80

Komathan_Page_81

Komathan_Page_82

Komathan_Page_84