23 ផ្លែឈើនិងបន្លែផ្លែឈើដែលហាក់ដូចជារបស់មានជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិតៗ – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

23 ផ្លែឈើនិងបន្លែផ្លែឈើដែលហាក់ដូចជារបស់មានជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិតៗ

ធម្មជាតិគឺសំបូរបែបនៅក្នុងការបង្កើត! ហើយម្តងម្កាលវាធ្វើឱ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលដែលបង្កើតផ្លែឈើឬបន្លែដែលមើលទៅដូចជាអ្វីផ្សេងៗទៀតពួកគេមើលទៅដូចជាសត្វ, ផ្នែកនៃរាងកាយឬក៏មុខមនុស្សដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍។

នាពេលនេះយើងបានធ្វើការចងក្រងនៃអំណោយចម្លែកៗបំផុតពីធម្មជាតិដែលហាក់ដូចជាបានរស់រានមានជីវិត។

1. These milkweed pods look just like a whole family of parrots!

2. This strawberry looks like a baby elephant.

3. Is that a swan or a pumpkin?

4. What are you up to, sneaky alien?

This onion looks like an alien pic.twitter.com/mnNQzKw52E

5. Just like twins!

6. This lemon is probably a good listener.

7. Has science gone too far?

8. This broccoli is telling you to hold it down.

9. Evil cherry tomato

10. This pepper seems terrified!

11. Is this radish trying to flirt?

12. A sweet teddy bear potato!

13. What an adorable couple!

14. This veggie seems to be scared and excited at the same time!

15. Pumpkin dragon

16. This Buddha’s Hand fruit looks like it’s trying to dance its problems away.

17. Are these peaches making out?

18. A butterfly strawberry

19. This carrot seems to go to infinity and beyond!

20. An amazed apple

21. This peanut looks like a duck!

22. Rock it, carrot!

23. This tomato thinks it’s a duckling!

Which one impressed you the most? Have you ever found any odd-looking fruits or veggies in your garden? Let us know in the comments below!

Preview photo credit Unknown / imgur, Unknown / imgur

ប្រភព៖ Brightside