២៥គំនូរដ៏អស្ចារ្យរបស់លោក Rob Gonsalves ដែលអាចបំភាន់ភ្នែករបស់អ្នកបាន

ភាពស្រស់ស្អាត និង រូបភាពបំភាន់ភ្នែក ជាសិល្បនៃការគូររូបរបស់បុរសជនជាតិកាដាណា ដែលមានឈ្មោះថា Robert Gonsalves។ ផ្ទាំងគំនូររបស់គាត់គឺគូរតាមបែបកម្លែងដែលអាចធ្វេីឱ្យការយល់ឃើញរបស់អ្នកចោតជាសំនួរថា តេីវាមានពិតអត់។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Facebook

#1

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 01

#2

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 02

#3

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 03

#4

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 04

#5

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 05

#6

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 06

#7

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 07

#8

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 08

#9

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 09

#10

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 10

#11

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 11

#12

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 12

#13

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 13

#14

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 14

#15

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 15

#16

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 16

#17

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 17

#18

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 18

#19

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 19

#20

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 20

#21

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 21

#22

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 22

#23

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 23

#24

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 24

#25

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 25

#26

Magic Realism Paintings Rob Gonsalves 26

ប្រភព៖ boredpanda.com