នៅពេលដែលវីរះនារីរបស់ Marvel និង DC ឡេីងគីឡូ – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

នៅពេលដែលវីរះនារីរបស់ Marvel និង DC ឡេីងគីឡូ

សិល្បករជនជាតិប្រេស៊ីល Eduardo Santos (aka Edull) ជឿជាក់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមានភាពខ្លាំងក្លាដូចតួអង្គ របស់ Marvel ឬ DC។ Edull បានធ្វេីរូបស្រី superhero ទៅជារាងធាត់ មេីលទៅប្លែកខ្លាំងណាស់។ Edull បាននិយាយថាគាត់បានធ្វេីការលេីផ្នែកនេះជាង ៦ឆ្នាំ ហេីយ។ ទឹកដៃរបស់គាត់គឺមិនធម្មតានោះទេ តោះទៅមេីលរូបវីរះនារីកាម៉ាប់ម្តង៖​

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ heyedull.com | Facebook | Instagram

១. Spider-woman

Plus Size Women Superhero 01

២. Wonder woman

Plus Size Women Superhero 02

៣. Thor

Plus Size Women Superhero 03

៤. Storm

Plus Size Women Superhero 04

៥. Catwoman

Plus Size Women Superhero 05

៦. Captain America

Plus Size Women Superhero 06

៧. Batwoman

Plus Size Women Superhero 07

៨. Supergirl

Plus Size Women Superhero 08

៩. Wolverine

Plus Size Women Superhero 09

១០. Iron woman

Plus Size Women Superhero 10

ប្រភព៖ boredpanda.com