៣០រូបភាព នៃសណ្ឋាគារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោល

សណ្ឋាគារនេះធ្លាប់ជាសណ្ឋាគារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ វាមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយ ៣០០ គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងតូក្យូ(Tokyo)។ ជាអកុសលវាមិនមាននិរន្តរភាពសម្រាប់សណ្ឋាគារដ៏ធំមួយនេះទេ។

ទោះបីជាមានការប៉ុនប៉ងជាច្រើនលេីកច្រេីនសារ ដើម្បីរក្សាឱ្យសណ្ឋាគារនេះមានដំណេីរការក៏ដោយ ប៉ុន្តែសណ្ឋាគារនេះនៅតែត្រូវបិទទ្វារ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ deadinside.eu | Instagram | Facebook

#1

Hachijo Royal Hotel

#2

Hachijo Royal Hotel 02

#3

Hachijo Royal Hotel 03

#4

Hachijo Royal Hotel 04

#5

Hachijo Royal Hotel 05

#6

Hachijo Royal Hotel 06

#7

Hachijo Royal Hotel 07

#8

Hachijo Royal Hotel 08

#9

Hachijo Royal Hotel 09

#10

Hachijo Royal Hotel 10

#11

Hachijo Royal Hotel 11

#12

Hachijo Royal Hotel 12

#13

Hachijo Royal Hotel 13

#14

Hachijo Royal Hotel 14

#15

Hachijo Royal Hotel 15

#16

Hachijo Royal Hotel 16

#17

Hachijo Royal Hotel 17

#18

Hachijo Royal Hotel 18

#19

Hachijo Royal Hotel 19

#20

Hachijo Royal Hotel 20

#21

Hachijo Royal Hotel 21

#22

Hachijo Royal Hotel 22

#23

Hachijo Royal Hotel 23

#24

Hachijo Royal Hotel 24

#25

Hachijo Royal Hotel 25

#26

Hachijo Royal Hotel 26

#27

Hachijo Royal Hotel 27

#28

Hachijo Royal Hotel 28

#29

Hachijo Royal Hotel 29

#30

Hachijo Royal Hotel 30

ប្រភព៖ boredpanda.com