សិល្បករជនជាតិរុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពមិនធម្មតាក្នុងការប៉ាក់រូប ឱ្យមេីលទៅសឹងតែដូចរូបគំនូរមែនទែន

សិល្បករជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា shimunia បានធ្វេីបទបង្ហាញមួយ ហេីយបានធ្វេីឱ្យអ្នកទស្សនិកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង។

Instagram របស់គាត់កេីនអ្នក Follow យ៉ាងឆាប់រហ័ស ច្រេីនជាង250k។

គាត់នៅក្មេងទេប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាពមិនធម្មតាទេ ខាងក្រោមនេះជាស្នាដៃរបស់ដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់៖

ព័ត៌មានបន្ថែម: Instagram | Etsy

#1

Shimunia 01

#2

Shimunia 02

#3

Shimunia 03

#4

Shimunia 04

#5

Shimunia 05

#6

Shimunia 06

#7

Shimunia 07

#8

Shimunia 08

#9

Shimunia 09

#10

Shimunia 10

#11

Shimunia 11

#12

Shimunia 12

#13

Shimunia 13

#14

Shimunia 14

#15

Shimunia 15

#16

Shimunia 16

#17

Shimunia 17

#18

Shimunia 18

#19

Shimunia 19

#20

Shimunia 20

#21

Shimunia 21

#22

Shimunia 22

#23

Shimunia 23

#24

Shimunia 24

#25

Shimunia 25

#26

Shimunia 26

#27

Shimunia 27

#28

Shimunia 28

#29

Shimunia 29

#30

Shimunia 30

ប្រភព៖ boredpanda.com