៥០រូបដែលសិល្បករ Edull កែរូបអូនម៉ាប់ៗទៅជារូបតុកតាដ៏គួរឱ្យស្រលាញ់ – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

៥០រូបដែលសិល្បករ Edull កែរូបអូនម៉ាប់ៗទៅជារូបតុកតាដ៏គួរឱ្យស្រលាញ់

សិល្បករជនជាតិប្រេស៊ីល Eduardo Santos ដែលគេស្គាល់ថាជា Edull មានសម្ថភាពមិនធម្មតាក្នុងការធ្វេីរូបមនុស្សទៅជារូបតុកការដ៏គួរឱ្យស្រលាញ់។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Facebook | Instagram | heyedull.com

#1

Edull 01

#2

Edull 02

#3

Edull 03

#4

Edull 04

#5

Edull 05

#6

Edull 06

#7

Edull 07

#8

Edull 08

#9

Edull 09

#10

Edull 10

#11

Edull 11

#12

Edull 12

#13

Edull 13

#14

Edull 14

#15

Edull 15

#16

Edull 16

#17

Edull 17

#18

Edull 18

#19

Edull 19

#20

Edull 20

#21

Edull 21

#22

Edull 22

#23

Edull 23

#24

Edull 24

#25

Edull 25

#26

Edull 26

#27

Edull 27

#28

Edull 28

#29

Edull 29

#30

Edull 30

#31

Edull 31

#32

Edull 32

#33

Edull 33

#34

Edull 34

#35

Edull 35

#36

Edull 36

#37

Edull 37

#38

Edull 38

#39

Edull 39

#40

Edull 40

#41

Edull 41

#42

Edull 42

#43

Edull 43

#44

Edull 44

#45

Edull 45

#46

Edull 46

#47

Edull 47

#48

Edull 48

#49

Edull 49

#50

Edull 50

ប្រភព៖​ boredpanda.com