37រូបភាពនៃដើមឈើដ៏អស្ចារ្យៗនៅជុំវិញពិភពលោក

កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ Thinking Art បានផូសរូបភាពដេីមឈេីដ៏អស្ចារ្យជាច្រេីននៅជុំវិញពិភពលោក។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Thinking Art​ | thinkinghumanity.com

#1

Amazing Trees 01

#2

Amazing Trees 02

#3

Amazing Trees 03

#4

Amazing Trees 04

#5

Amazing Trees 05

#6

Amazing Trees 06

#7

Amazing Trees 07

#8

Amazing Trees 08

#9

Amazing Trees 09

#10

Amazing Trees 10

#11

Amazing Trees 11

#12

Amazing Trees 12

#13

Amazing Trees 13

#14

Amazing Trees 14

#15

Amazing Trees 15

#16

Amazing Trees 16

#17

Amazing Trees 17

#18

Amazing Trees 18

#19


Amazing Trees 19

#20

Amazing Trees 20

#21

Amazing Trees 21

#22

Amazing Trees 22

#23

Amazing Trees 23

#24

Amazing Trees 24

#25

Amazing Trees 25

#26

Amazing Trees 26

#27

Amazing Trees 27

#28

Amazing Trees 28

#29

Amazing Trees 29

#30

Amazing Trees 30

#31

Amazing Trees 31

#32

Amazing Trees 32

#33

Amazing Trees 33

#34

Amazing Trees 34

#35

Amazing Trees 35

#36

Amazing Trees 36

#37

Amazing Trees 37

ប្រភព៖ Thinking Art