២០សន្លឹក!!!​ គំនូរជីវចលដែលបង្ហាញពីផ្នែកម្ខាងទៀតនៃពិភពទំនើបមានភាពខុសគ្នា១៨០ឌឺក្រេ!!!

ជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សជាតិបង្កើតអ្វីៗថ្មីៗ។ វឌ្ឍនភាពមិនដែលឈប់ទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមើលទៅកាន់តែជិតអ្នកនឹងឃើញថាមានបញ្ហាជាបន្ទាន់ជាច្រើនហើយបរិមាណរបស់វាកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។

បើយយោងតាមគេហទំព័រ Bright Sideបានបង្កើតការប្រមូលតុក្កតាដែលអាចពន្យល់ពីអ្វីដែលខុសឆ្គងជាមួយមនុស្សជាតិដោយគ្មានពាក្យណាមួយអាចបដិសេធបានឡើយ។

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Do not disturb

1

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Food

2

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

A shopping cart

3

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Health

4

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Freedom in social media

5

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Kids and parents

6

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Gray grumpy autumn

7

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Family time

8

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

The kingdom of fences

9

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Beauty

10

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Fashion

11

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

During a walk

1

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Like a microscope

2

Happy Valentine’s Day!

Screen Shot 2019 06 19 At 11.49.41 AM

Divorce of the rich

Screen Shot 2019 06 19 At 11.50.04 AM

Screen Shot 2019 06 19 At 11.50.17 AM

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Who walks whom?

1

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Love — when the brain takes a break

2

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Brexit

3

ភាពខុសគ្នានៃជ្រុងម្ខាងទៀត

Perfect garden

17

Do you agree with the artists? Which illustration did you like most of all?

Preview photo credit stevecutts.com