20 រូបនៃសិល្បៈទំនើបរបស់អ្នកជំនាញទាំងនេះវាពិតជាពិបាកនិងធ្វើឲ្យជឿថាមានអ្នកធ្វើបានណាស់!!

រាល់ថ្ងៃសិល្បករព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីៗដើម្បីធ្វើឱ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ហើយហួសពីអ្វីដែលបានធ្វើរួចទៅហើយ។ ដោយសារតែការបង្កើតនូវការបំភាន់ភ្នែកដើម្បីបង្កើតអាគារទាំងមូលដែលប្រឆាំងនឹងការពិតនិងទំនាញផែនដីការតំរឹមសិល្បះទំនើបកំពុងតែកាន់តែអស្ចារ្យ។

គេហទំព័រ Bright Side បានចងក្រងការដំឡើងសិល្បៈមួយចំនួនដែលបានសម្រេចបាននូវកម្រិតខ្ពស់បំផុតនិងទទួលបានការប្រសើរ។ វាក៏ត្រូវបានធានាថាការកោតសរសើររបស់អ្នកគាំទ្រនៅគ្រប់ទីកន្លែងនឹងកើនឡើងជាលំដាប់ផងដែរ។

1. No more wondering what it would look like to zip down the wall of a building...

 

View this post on Instagram

 

A post shared by milan design week 2019 (@milan.design.week) on

2. I bet you never thought it was possible to make an entire building out of wire mesh.

3. Getting a better view has never been easier.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by seth_globepainter (@seth_globepainter) on

4. Led Zeppelin’s “Stairway to Heaven” might be real after all.

Screen Shot 2019 06 20 At 11.22.17 AM

5. Sometimes you don’t glue things well enough and they just slowly start to fall down.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alex Chinneck (@alexchinneck) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alex Chinneck (@alexchinneck) on

6. Help can come when you least expect it and from the most surprising places.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lorenzo Quinn (@lorenzoquinnartist) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lorenzo Quinn (@lorenzoquinnartist) on

7. It’s hard to imagine how someone could put together such a clear image by just painting and stacking multiple containers.

8. Who knew magic trees existed that could hold the weight of an overhead freeway?

9. This is it: all your Lego constructions from when you were a kid are becoming real.

10. Artists even find ways to fight gravity.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alex Chinneck (@alexchinneck) on

11. Embracing each other’s differences can build bridges, literally.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lorenzo Quinn (@lorenzoquinnartist) on

12. Sea monsters may or may not take over abandoned buildings when they see them.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Group X (@groupxofficial) on

13. If you ever wanted to touch the sky, this house is for you.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Leandro Erlich Studio (@leandroerlichstudio) on

14. Giants are real and here’s proof.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by JR (@jr) on

15. If you stand in right spot, great things happen sometimes.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Karc Mrennerich (@karcmrennerich) on

16. Sometimes resisting the heat is hard for everyone... and everything.

17. Blink if you’ve ever gotten yourself stuck and needed help to be free again.

 

View this post on Instagram

 

Hey London ✌🏻 Show opens on Friday 12 January @lazinc_ #London

A post shared by JR (@jr) on

18. Are they trying to fly away or go for a dive? You decide.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by JR (@jr) on

19. It’s amazing how the Mini looks mini at first glance.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lorenzo Quinn (@lorenzoquinnartist) on

20. Talent has no boundaries for certain people.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by JR (@jr) on

Have you ever encountered an art installation as mind-blowing as these? If so, tell us your experience and share some photos you might have taken in the comment section. We’ll be looking!

Preview photo credit BadWolfCubed / Reddit, leandroerlichstudio / Instagram

ប្រភព៖ brightside.me