ជឿអត់ថារូបទាំងនេះគឺធ្វេីដោយការបត់ក្រដាស់?

យេីងទាំងគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បត់ក្រដាស់ធ្វេីរូប ដូចជារូបមាស រូបយន្តហោះជាដេីម។ ដោយឡែក ២០ រូបនេះគឺត្រូវបានធ្វេីឡេីយដោយ FbTrangvo កាលពីឆ្នាំ ២០១៦ ហេីយវាភាពអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ រូបទាំងនេះមានរូបរាងដូចរូបសត្វមែនទែនសឹងតែ៩០ភាគរយទៅហេីយ។ សមត្ថភាពកម្របែបនេះមិនមានច្រេីនទេ សូមសរសេីរ។

ខាងក្រោមជារូបទាំង២០ ដែលខ្ញុំបានប្រមូលមកពីអីនធឺណែត៖

#1

FbTrangvo 01

#2

FbTrangvo 02

#3

FbTrangvo 03

#4

FbTrangvo 04

#5

FbTrangvo 05

#6

FbTrangvo 06

#7

FbTrangvo 07

#8

FbTrangvo 08

#9

FbTrangvo 09

#10

FbTrangvo 10

#11

FbTrangvo 11

#12

FbTrangvo 12

#13

FbTrangvo 13

#14

FbTrangvo 14

#15

FbTrangvo 15

#16

FbTrangvo 16

#17

FbTrangvo 17

#18

FbTrangvo 18

#19

FbTrangvo 19

#20

FbTrangvo 20