37រូបភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ Zulkarnain Ismail សំរាប់ Challenge Logic – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

37រូបភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ Zulkarnain Ismail សំរាប់ Challenge Logic

ជាញឹកញាប់យើងត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងទម្លាប់របស់យើងមួយ ដែលយើងស្ទើរតែមិនអាចមានពេលវេលា ដើម្បីសុបិន្ត ឬ បញ្ចេញការច្នៃប្រឌិតរបស់យើងបានឡេីយ។ កម្មវិធី Photoshop គឺជាឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអាចនាំយកការស្រមើលស្រមៃរបស់យេីង ទៅរកជាការរូបភាពពិត ដោយការបង្កើតរូបភាពផ្សេងៗ ដូចជា រូបភាពបែប Challenge Logic និងការច្នៃប្រឌិតរបស់យើង។

វិចិត្រករឌីជីថលរបស់ម៉ាឡេស៊ី Zulkarnain Ismail គឺជាវិចិត្រករម្នាក់ក្នុងចំណោមវិចិត្រករដែលមានស្នាដៃសិល្បៈយ៉ាងទាក់ទាញ។ គាត់គូររូបភាពជាច្រេីនដែរទាក់ទងទៅនឹង ការបំផុសគំនិត និងធម្មជាតិ ដែលនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វេី។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Instagram

#1

Zulkarnain Ismail 01

#2

Zulkarnain Ismail 02

#3

Zulkarnain Ismail 03

#4

Zulkarnain Ismail 04

#5

Zulkarnain Ismail 05

#6

Zulkarnain Ismail 06

#7

Zulkarnain Ismail 07

#8

Zulkarnain Ismail 08

#9

Zulkarnain Ismail 09

#10

Zulkarnain Ismail 10

#11

Zulkarnain Ismail 11

#12

Zulkarnain Ismail 12

#13

Zulkarnain Ismail 13

#14

Zulkarnain Ismail 14

#15

Zulkarnain Ismail 15

#16

Zulkarnain Ismail 16

#17

Zulkarnain Ismail 17

#18

Zulkarnain Ismail 18

#19

Zulkarnain Ismail 19

#20

Zulkarnain Ismail 20

#21

Zulkarnain Ismail 21

#22

Zulkarnain Ismail 22

#23

Zulkarnain Ismail 23

#24

Zulkarnain Ismail 24

#25

Zulkarnain Ismail 25

#26

Zulkarnain Ismail 26

#27

Zulkarnain Ismail 27

#28

Zulkarnain Ismail 28

#29

Zulkarnain Ismail 29

#30

Zulkarnain Ismail 30

#31

Zulkarnain Ismail 31

#32

Zulkarnain Ismail 32

#33

Zulkarnain Ismail 33

#34

Zulkarnain Ismail 34

#35

Zulkarnain Ismail 35

#36

Zulkarnain Ismail 36

#37

Zulkarnain Ismail 37

ប្រភព៖​ boredpanda.com