មេីលកូនក្មេងនេះចុះដេកជាមួយឆ្កែរបស់គេដូចបងប្អូនអញ្ចឹង គួរឱ្យស្រលាញ់ណាស់

មេងម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា Shyba។ គាត់ស្រលាញ់ឆ្កែរបស់គាត់ណាស់ នេះជាមូលហេតុដែលម្តាយរបស់បានលួចថតរូបភាពរបស់គេជាមួយឆ្កែរបស់គេពេលគេងលក់។ ឆ្កែជាសត្វមួយស្រលាញ់ម្ចាស់ណាស់ ដូចក្នុងរូបនេះអញ្ចឹង យេីងអាចមេីលដឹងថាគេស្រលាញ់គ្នាប៉ុនណា។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ mommasgonecity.com

#1

Puppy Theo 01

#2

Puppy Theo 02

#3

Puppy Theo 03

#4

Puppy Theo 04

#5

Puppy Theo 05

#6

Puppy Theo 06

#7

Puppy Theo 07

#8

Puppy Theo 08

#9

Puppy Theo 09

#10

Puppy Theo 10

#11

Puppy Theo 11

#12

Puppy Theo 12

#13

Puppy Theo 13

#14

Puppy Theo 14

#15

Puppy Theo 15

#16

Puppy Theo 16

#17

Puppy Theo 17

#18

Puppy Theo 18

#19

Puppy Theo 19

ប្រភព៖ boredpanda.com