20រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះនឹងធ្វេីឱ្យអ្នកលួចញញឹម និងសេីចខ្លាំងៗ ម្នាក់ឯង

ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ភាគច្រើនបានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសសម្រាប់កូនក្រមុំ និងកូនកំលោះ។ សំណាងល្អអ្នកថតរូបជាអ្នកចងក្រងជាឯកសារនៃឱកាសដ៏ពិសេសនេះ។ ដូច្នេះគេអាចមានរយៈពេល 24ម៉ោង ឬ ច្រើនជាងនេះ។ រូបភាពមួយចំនួន គឺមានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និង កំប្លែងជាងអ្នកផ្សេងទៀត។ Bored Panda បានសម្រេចចិត្តក្នុងការចងក្រងបញ្ជីនៃរូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបប្លែកៗដែលល្អ ដូច្នេះគូស្វាមីភរិយាដែលមានសុភមង្គលប្រហែលជាមិនបានខឹងពីអ្នកទោសទេ។

#1

Funny Wedding Photo 01

#2 មេីលគេធ្វេី

Funny Wedding Photo 02

#3

Funny Wedding Photo 03

#4

Funny Wedding Photo 04

#5 ថតគូទអូនវិញស្អាតជាង ហាសហាស

Funny Wedding Photo 05

#6 លឿនជាងឯងទៀត

Funny Wedding Photo 06

#7

Funny Wedding Photo 07

#8

Funny Wedding Photo 08

#9

Funny Wedding Photo 09

#10

Funny Wedding Photo 10

#11

Funny Wedding Photo 11

#12 ចេះថេីបអីតាមនុស្សធំ

Funny Wedding Photo 12

#13

Funny Wedding Photo 13

#14

Funny Wedding Photo 14

#15

Funny Wedding Photo 15

#16

Funny Wedding Photo 16

#17

Funny Wedding Photo 17

#18

Funny Wedding Photo 18

#19

Funny Wedding Photo 19

#20

Funny Wedding Photo 20

ប្រភព៖​ boredpanda.com