ចង់ដឹងមនុស្សម្ញូកមេីលឃេីញយ៉ាងមិញអត់? ពេលអត់ពាក់វែនតា

តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ពីរបៀបដែលមនុស្សម្ញូកមេីលឃេីញ ពេលអត់ពាក់វែនតា? Philip Barlow ជាសិល្បករម្នាក់ដែលបានបង្កើតរូបភាពជាច្រេីនដែលបង្ហាញថាមនុស្សម្ញូកមេីលឃេីញយ៉ាងណា នៅពេកគាត់អត់ពាក់វែនតា។

ព័ត៌មានបន្ថែម: Instagram

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពដែលគាត់បានធ្វេី៖

#1

Philip Barlow 01

#2

Philip Barlow 02

#3

Philip Barlow 03

#4

Philip Barlow 04

#5

Philip Barlow 05

#6

Philip Barlow 06

#7

Philip Barlow 07

#8

Philip Barlow 08

#9

Philip Barlow 09

#10

Philip Barlow 10

#11

Philip Barlow 11

#12

Philip Barlow 12

#13

Philip Barlow 13

#14

Philip Barlow 14

#15

Philip Barlow 15

#16

Philip Barlow 16

#17

Philip Barlow 17

#18

Philip Barlow 19

#19

Philip Barlow 20

#20

Philip Barlow 21

#21

Philip Barlow 22

#22

Philip Barlow 23

#23

Philip Barlow 24

#24

Philip Barlow 25

#25

Philip Barlow 26

#26

Philip Barlow 27

#27

Philip Barlow 28

#28

Philip Barlow 29

ប្រភព៖ boredpanda.com