រូបថតដែលបង្កប់អត្ថន័យទាំង 50 នេះអាចជួយជម្រះចិត្តគំនិតរបស់អ្នក

វិចិត្រករជាច្រើនពិភាក្សាអំពីប្រធានបទពិបាកៗតាមរយៈស្នាដៃរបស់ពួកគេធ្វើឱ្យទស្សនិកជនរបស់ពួកគេគិត និងពិនិត្យមើលបញ្ហាផ្សេងៗគ្នា។

លោក Stephan Schmitz គឺជាអ្នកជាងគំនូរមកពីប្រទេសស្វីស។ លោក Stephan ប្រើពណ៍ រូបរាងផ្សេងៗ និង រូបភាពបំភាន់ភ្នែក។ ភាគច្រើននៃរូបភាពរបស់គាត់អាចធ្វេីឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ចម្លែក ដោយបង្ហាញអ្វីមួយដែលអាចលាក់បាំងពីក្រោយការពិត។

សូមក្រឡេកមើលស្នាដៃរបស់គាត់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម។

ព័ត៌មានបន្ថែម: Instagram

#1

Stephan Schmitz 02

#2

Stephan Schmitz 03

#3

Stephan Schmitz 04

#4

Stephan Schmitz 05

#5

Stephan Schmitz 06

#6

Stephan Schmitz 07

#7

Stephan Schmitz 08

#8

Stephan Schmitz 09

#9

Stephan Schmitz 10

#10

Stephan Schmitz 11

#11

Stephan Schmitz 12

#12

Stephan Schmitz 13

#13

Stephan Schmitz 14

#14

Stephan Schmitz 15

#15

Stephan Schmitz 16

#16

Stephan Schmitz 17

#17

Stephan Schmitz 18

#18

Stephan Schmitz 19

#19

Stephan Schmitz 20

#20

Stephan Schmitz 21

#21

Stephan Schmitz 22

#22

Stephan Schmitz 23

#23

Stephan Schmitz 24

#24

Stephan Schmitz 25

#25

Stephan Schmitz 26

#26

Stephan Schmitz 27

#27

Stephan Schmitz 28

#28

Stephan Schmitz 29

#29

Stephan Schmitz 30

#30

Stephan Schmitz 31

#31

Stephan Schmitz 32

#32

Stephan Schmitz 33

#33

Stephan Schmitz 34

#34

Stephan Schmitz 35

#35

Stephan Schmitz 36

#36

Stephan Schmitz 37

#37

Stephan Schmitz 38

#38

Stephan Schmitz 39

#39

Stephan Schmitz 40

#40

Stephan Schmitz 41

#41

Stephan Schmitz 42

#42

Stephan Schmitz 43

#43

Stephan Schmitz 44

#44

Stephan Schmitz 45

#45

Stephan Schmitz 46

#46

Stephan Schmitz 47

#47

Stephan Schmitz 48

#48

Stephan Schmitz 49

#49

Stephan Schmitz 50

ប្រភព៖ boredpanda.com