ការចាក់សាក់ផ្គូផ្គងគ្នាអញ្ចឹង មេីលទៅម្យ៉ាងដែរតា

កាលពីថ្ងៃទី 14 ខែមីនាឆ្នាំ 2018 Relationship Goals បានស៊ែររូបភាពជាច្រេីនដែលទាក់ទងនឹងសាក់ផ្គូផ្គងគ្នា ដែលមេីលទៅមានភាពរស់រវេីកតែម្តង។ បេីអ្នកមានគូប្រហែលជាចង់សាក់បែបនេះជាមួយគ្នាហេីយ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Facebook

#1

Marching Tattoo 01

#2

Marching Tattoo 02

#3

Marching Tattoo 03

#4

Marching Tattoo 04

#5

Marching Tattoo 05

#6

Marching Tattoo 06

#7

Marching Tattoo 07

#8

Marching Tattoo 08

#9

Marching Tattoo 09

#10

Marching Tattoo 10

#11

Marching Tattoo 11

#12

Marching Tattoo 12

#13

Marching Tattoo 13

#14

Marching Tattoo 14

#15

Marching Tattoo 15

#16

Marching Tattoo 16

#17

Marching Tattoo 17

#18

Marching Tattoo 18

#19

Marching Tattoo 19

#20

Marching Tattoo 20

#21

Marching Tattoo 21

#22

Marching Tattoo 22

#23

Marching Tattoo 23

#24

Marching Tattoo 24

#25

Marching Tattoo 25

#26

Marching Tattoo 26

#27

Marching Tattoo 27

#28

Marching Tattoo 28

#29

Marching Tattoo 29

#30

Marching Tattoo 30

ប្រភព៖ boredpanda.com