បង្កេីតឡាន Bugatti Chiron ដោយប្រេី LEGO 1,000,000+

ការបង្កើតឡាននេះ អាចនិយាយបានថាជាការបង្កេីត ដោយ LEGO ដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន។

ព័ត៌មានបន្ថែម: lego.com

#1

Lego 01

#2

Lego 16

#3

Lego 15

#4

Lego 14

#5

Lego 13

#6

Lego 12

#7

Lego 11

#8

Lego 09

#9

Lego 08

#10

Lego 07

#11

Lego 06

#12

Lego 05

#13

Lego 04

#14

Lego 03

#15

Lego 02

ប្រភព៖ boredpanda.com