ស៊ូស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលសុខចិត្តចាញ់យើង ល្អជាងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលដណ្ដើមយើងឈ្នះ

ស៊ូស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលសុខចិត្តចាញ់យើង ល្អជាងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលដណ្ដើមយើងឈ្នះ។

ស៊ូស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលមិនខ្លាចអន់នឹងតាមលួងយើងមុន ល្អជាងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលខ្លាចអន់ ខ្លាចថោកគ្រាន់តែលួងយើងមុនសោះ។

ស៊ូស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលចូលចិត្តឃើញយើងសើច ល្អជាងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលចូលចិត្តធ្វើឲ្យយើងយំ។

ស៊ូស្រលាញ់មនុស្សប្រុសដែលខ្លាចយើងឈឺចាប់ល្អជាងមនុស្សប្រុសដែលតែងធ្វើអោយយើងឈឺចាប់។

ស៊ូស្រលាញ់មនុស្សប្រុសដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើង ល្អជាងមនុស្សប្រុសដែលតែងតែទុកយើងចោល។

59795307_1950975755006668_1438802447748300800_n

ថាមនុស្សស្រីអាត្មានិយមក៏បាន ព្រោះយ៉ាងណាក៏មិនសូវហត់ចិត្តដូចពេលដែលនៅជាមួយមនុស្សដែលចង់តែឈ្នះ ចង់ឲ្យតែយើងរត់តាមគេ លួងគេ ទ្រគេវិញ។មនុស្សស្រីទោះរឺងមាំយ៉ាងណាក៏តែចង់អោយមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់តាមលួងតាមអង្វរហើយយកចិត្តទុកដាក់នាងគ្រប់ពេលដែរមិនថាមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងរឹងមាំយ៉ាងណានោះទេ!

ចឹងហើយធ្វើជាមនុស្សប្រុសបើជ្រុលជាដាក់ចិត្តស្រលាញ់នាងហើយតាមលួងនាងតិចទៅតាមអង្វរនាងតិចទៅតាមយកចិត្តនាងតិចទៅ!វាមិនងាប់ទេណាគ្រាន់តែអោយនាងរករឿងតិចហើយតាមលួងនោះ។អ្វីដែលសំខាន់យើងនឹងបានបេះដូងដ៏ស្មោះរបស់នាងនឹងបេះដូងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងនឹងក្តីស្រលាញ់យ៉ាងពិតរបស់នាង។

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin Only U

59717590_828617714184582_6251250063817834496_n

59760266_1950975845006659_1925913174326902784_n

59892332_1950975591673351_7126366984865841152_n

60014036_1950975871673323_6003093729697595392_n