ឥវ៉ាន់ អនឡាញទាំង ១៥មុខ ដែលអតិថិជនបានទិញហើយ ស្រាប់តែនិយាយថា   ៉ខ្ញុំចង់បានលុយរបស់ខ្ញុំមកវិញ  ៉!

ការបញ្ជាទិញវត្ថុតាមអនឡាញ មួយចំនួនគឺជាអាជីវកម្មដែលមានល្បិចកល។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគួរតែដំណើរការយ៉ាងរលូន ... ប្រសិនបើអ្នកមានសំណាង។ អ្នកអាចទទួលបានការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដដូចដែលអ្នកចង់បាន ប៉ុន្តែចំពោះអតិថិជនដែលមានសំណាងមិនល្អមិនទទួលបានតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះទេ ហើយវាគឺជាអ្វីដែលអតិថិជនមិនសូវមានសំណាងទាំងនោះត្រូវដោះស្រាយ។ ពួកគេអាចយករបស់របររបស់ពួកគេក្នុងទំហំខុស ឬក៏ទទួលបានអ្វីមួយខុសគ្នាទាំងស្រុងគ៏មាន ហើយពួកគេតែងតែនិយាយថា  ៉ខ្ញុំចង់បានលុយរបស់ខ្ញុំមកវិញ  ៉។!

នៅទីនេះ Bright Side បានរកឃើញការទិញទំនិញអនឡាញមួយចំនួនគួរឱ្យអស់សំណើចយ៉ាងខ្លាំង។ ហើយទោះបីជាវាជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនទទួលបានអ្វីដែលអ្នករំពឹងក៏ដោយអ្នកក៏នៅតែអាចសើចអំពីវាបាន!

1. Online shopping in a nutshell:

1

2. “Ordered a Rick Sanchez doll online for a friend...”

2

3. Poor Deadpool...

3

4. “Note to self...check the dimensions of EVERYTHING before ordering on Amazon...”

4

5. “Extremely chunky knitted blanket...not!”

5

6. “Always check the dimensions when ordering online.”

6

7. Still kinda cute though!

7

8. When you haven’t thought it through:

8

9. Any perfectionist’s nightmare:

9

10. Something’s definitely wrong with this unicorn:

10

11. “A dress vs dressing that could cover a wound”

11

12. Hmm...something’s not right.

12

13. “I ordered a desk lamp from Amazon. I should’ve read the specs more carefully.”

13

14. “A friend bought an Apple Watch for $600 off eBay. This is what came.”

14

15. “Pretty sure it’s dehydrated. Try adding water.”

15

តើមានរឿងបែបនេះកើតឡើងចំពោះអ្នកទេ? យើងចង់ដឹងពីវានៅក្នុងមតិយោបល់!

ប្រភពដើម៖ Bright Side

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher