៣០គំរូដ៏ល្អបំផុតសំរាប់ #Trashtag Challenge

Hashtags និង ការប្រកួតនេះជាធម្មតាគេលេងជាលក្ខណកំប្លែង ឬ កសម្មភាពផ្សេងៗនៃវប្បធម៌បែបទំនេីប ប៉ុន្តែក៏មានការប្រកួតដេីម្បីជួយដល់បរិស្ថានផងដែរ ដូចជាការប្រកួតការប្រមូលសំរាប់ផងដែរ។

មានសំរាប់ជាច្រេីនតោនដែលបានចោលដោយមនុស្ស ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ក្រោយពីមានការលេងការប្រកួតនេះ ថ្វីត្បិតតែមិនអាចជួយបានមួយផ្នែកធំតែយ៉ាងហោចណាស់ ក៏អាចជួយមួយផ្នែកតូច ព្រមទាំងដាស់អារម្មណ៏ដល់អ្នកដែលចូលចិត្តតែបោះសំរាប់ចោលដោយមិនគិតផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះមាន៣០រូបភាពដែល Bored Panda បានប្រមូលមក៖

#1

Trashtag Challenge 01

#2

Trashtag Challenge 02

#3

Trashtag Challenge 03

#4

Trashtag Challenge 04

#5

Trashtag Challenge 05

#6

Trashtag Challenge 06

#7

Trashtag Challenge 07

#8

Trashtag Challenge 08

#9

Trashtag Challenge 09

#10

Trashtag Challenge 10

#11

Trashtag Challenge 11

#12

Trashtag Challenge 12

#13

Trashtag Challenge 13

#14

Trashtag Challenge 14

#15

Trashtag Challenge 15

#16

Trashtag Challenge 16

#17

Trashtag Challenge 17

#18

Trashtag Challenge 18

#19

Trashtag Challenge 19

#20

Trashtag Challenge 20

#21

Trashtag Challenge 21

#22

Trashtag Challenge 22

#23

Trashtag Challenge 23

#24

Trashtag Challenge 24

#25

Trashtag Challenge 25

#26

Trashtag Challenge 26

#27

Trashtag Challenge 27

#28

Trashtag Challenge 28

#29

Trashtag Challenge 29

#30

Trashtag Challenge 30

ប្រភព៖​ boredpanda.com