ចង់ក្លាយជាសិល្បករមួយរូបតាំងពីអាយុ២ឆ្នាំ ហើយនេះជាអ្វីដែលគាត់បានធ្វេីត្រឹមអាយុ១៦ឆ្នាំ

ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ គឺ Dusan Krtolica ខ្ញុំមានអាយុ 16 ឆ្នាំហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ែប៊ី។ ការគូរគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំរកឃើញចំណង់ចំណូលចិត្តនេះតាមបែបធម្មជាតិ។ ខ្ញុំតែងតែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលេី សត្វនិងភាពសម្បូរបែបរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេ ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការរស់នៅក្នុងបរិស្ថានខុសគ្នាជាច្រើន។

ខ្ញុំចាប់ផ្តើមគូរគំនូរនៅពេលខ្ញុំមានអាយុ 2 ឆ្នាំ។ មកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំមានការតាំងពិព័រណ៍6លេីកហេីយ និងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាច្រើន ដែលជាកន្លែងដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីការងាររបស់ខ្ញុំ។ នៅពេលខ្ញុំមានអាយុ 13 ឆ្នាំខ្ញុំបាននិពន្ធ និងបង្ហាញពី encyclopedia មួយអំពីពិភពលោកបុរេប្រវត្តិដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ។ សៀវភៅរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំនៅតែស្វែងរកអ្នកបោះផ្សាយថ្មីៗទៀត។

មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការងាររបស់ខ្ញុំ ដូច្នេះខ្ញុំលក់គំនូររបស់ខ្ញុំនៅទូទាំងពិភពលោក។ អ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយបំផុតនោះគឺថាអតិថិជនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក៏ក្លាយជាមិត្តរបស់ខ្ញុំ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Facebook | dusankrtolica.blogspot.com

១. នៅពេលខ្ញុំមានអាយុ 4 ឆ្នាំឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំបានយល់ស្របថា ឱ្យខ្ញុំចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាសិល្បៈ

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 01

២. ស្នាដៃសិល្បៈរបស់ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ 2011 នៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ 8 ឆ្នាំ

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 02

៣. គំនូររបស់ខ្ញុំនៅអាយុ 9 ឆ្នាំ

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 03

៤. គំនូររបស់ខ្ញុំនៅអាយុ 10 ឆ្នាំ

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 04

៥. គំនូររបស់ខ្ញុំនៅអាយុ 12 ឆ្នាំ

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 05

៦. ខាងក្រោមនេះជារូបគំនូររបស់ខ្ញុំចាប់ពីអាយុ 13 ឆ្នាំ

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 06

រូបផ្សេងៗទៀត

#1

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 07

#2

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 08

#3

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 09

#4

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 10

#5

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 11

#6

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 12

#7

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 13

#8

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 14

#9

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 15

#10

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 16

#11

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 17

#12

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 18

#13

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 19

#14

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 20

#15

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 21

#16

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 22

#17

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 23

#18

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 24

#19

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 25

#20

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 26

#21

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 27

#22

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 28

#23

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 29

#24

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 30

#25

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 31

#26

Animals Nature Drawings Dusan Krtolica 32

ប្រភព៖ boredpanda.com